mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Podlegające Ustawie

ZP/t/1/2009 - Świadczenie usług Transportowych dla Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na rok 2009/2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie , ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 729 66 34 wew. 130, faks 0-22 729 66 34 wew. 130.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług Transportowych dla Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na rok 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie osób w kraju i zagranicą zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu - określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określone w SIWZ.


* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

3) Aktualnej licencji, o której mowa w art. 5 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 04.204.2088 ze zmianami) upoważniającej do międzynarodowego transportu drogowego osób autokarem lub autobusem. Przedłożona przez Wykonawcę licencja nie może zawierać postanowień o ograniczeniach terytorialnych w zakresie oznaczenia obszaru przewozów.

4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zamówień (na formularzu nr 4) wykonanych lub aktualnie wykonywanych, odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

5) Wykaz niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia pojazdów, sporządzony na formularzach załączonych do SIWZ (formularz nr 3)

6) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 4 składa każdy z nich, natomiast w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 1-3 mogą złożyć łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kcer.pl/files/bip/SIWZ_przewoz.doc .
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 99.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt I.1 - pokój nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Uwagi:

Brwinów, 02.10.2009

ZP/t/1/2009

Informacja
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych dla Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na rok 2009/2010.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej z siedzibą w Brwinowie informuje, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. Zmianami), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług transportowych dla Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie na rok 2009/2010”, wybrało:

ofertę firmy PPHU KESZ z siedzibą pod adresem:
24-100 PUŁAWY ul. Czartoryskich 15/53 z ceną 120 000 zł brutto.

Złożono 5 ofert.
Porównanie złożonych ważnych ofert przedstawia się następująco:

Nazwa i adres firmy Nr Oferty Liczba pkt. w kryterium
100% Cena
PPHU KESZ
24-100 PUŁAWY
ul. Czartoryskich 15/53
1 100
ARTRANS
03-820 PIASTÓW
ul. Kasprowicza 7c
2 88,24
WARMOS Sp. z o.o
05-850 WIERUCHÓW
ul. Sochaczewska 150
3 52,90
PPKS W WARSZAWIE
02-305 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 144
5 51,72

Jednocześnie Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że firma WPR TRANS sp. zoo z siedzibą w 05-850 Raszyn, Falenty Duże ul. Źródlana 40 (oferta nr 4) zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, została wykluczona z powyższego postępowania. Firma WPR TRANS nie przedłożyła wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym ani w terminie przewidzianym w SIWZ ani w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą [art. 24 ust.4 ustawy PZP].

Na mocy art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, proszę o potwierdzenie otrzymania czytelnego faksu w ilości 1 strona, na numer ( 22) 729-73-55

Potwierdzić może osoba przyjmująca fax.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 21.09.2009, 14:25
Dokument oglądany razy: 1300
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 21.09.2009, 14:25
Termin: 29.09.2009, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl