mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Podlegające Ustawie

KCER.0781.15.1.AR.2011 - Wynajem sal wykładowych oraz zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia

OGŁOSZENIE
O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


ZAMAWIAJĄCY:
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel./fax (0-22) 729 73 55
www.kcer.pl
e-mail: a.rachuba@kcer.pl
NIP: 534-23-69-656
REGON: 141132577


Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu:

 1. Przedmiot zamówienia: "Wynajem sal wykładowych oraz zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia” organizowanego w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN, realizowanego z poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Zamówienie obejmuje wynajęcie sal szkoleniowych, zakwaterowanie i wyżywienie dla 48 uczestników trzydniowego szkolenia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków – według formuły “spełnia – nie spełnia”.
 6. Dodatkowe informacje:
  w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Artur Rachuba tel. 607 388 550, (pn.–pt. w godzinach od 9:00 do 14:00)
  W sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:
  Agnieszka Wądolna, tel. 660 092 761 (pn. – pt. w godzinach od 9:00 do 14:00).
 7. Termin wykonania usługi: 30.11-02.12.2011 r.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: - „Oferty”- załącznik nr 1 do SIWZ.
 10. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, - zaakceptowanego wzoru umowy którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
  1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
  2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – dot. tylko osób fizycznych).
 12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 11.
 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.11 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 14. Dokumenty o których mowa w ust. 13 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 15. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których jest mowa w ust. 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 14 stosuje się odpowiednio.
 16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 17. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wymóg złożenia dokumentów oraz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy każdego z podmiotów z zastrzeżeniem treści ust. 23.
 18. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku przez zamawiającego.
 19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
 20. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 21. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków o których mowa w ust. 8 pkt 2, 3 i 4. Pozostałe warunki każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.
 22. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 23. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 24. Miejscem składania ofert jest: siedziba zamawiającego: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, sekretariat.
 25. Terminem składania ofert jest dzień 09.11.2011r., godzina 10:00.
 26. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – waga 100%.
 27. Zamawiający odstępuje od żadania wniesienia wadium.
 28. Termin związania ofertą – 30 dni.
 29. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej: www.bip.kcer.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów – biuro projektu (pn. – pt., godz.: 9 – 15).
 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 31. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 32. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
 33. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Dyrektor
/-/ Wojciech Gregorczyk


Uwagi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wynajem sal wykładowych oraz zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkolenia”
wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 25.632,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
sześćset trzydzieści dwa złote 00/100).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny, jest ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust. 3 pkt 1 lit.a ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 17.11.2011 r.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba punktów w
kryterium: CENA
1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05 - 840 Brwinów
100
2 Centrum usług Profesja Sp. z o.o.
ul. Królewska 1B, 05 - 230 Kobyłka
85,76
3 FOCUSTRAVEL Sp. z o.o.
ul. Solec 81b lok. A-51, 00 - 382 Warszawa
90,14


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Z poważaniem
DYREKTOR
/-/ Wojciech Gregorczyk

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 02.11.2011, 13:19
Dokument oglądany razy: 1001
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 02.11.2011, 13:19
Termin: 09.11.2011, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl