mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Podlegające Ustawie

ZP/s/1/2008 - Dostawa samochodu osobowego typu minibus

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 729 66 34 wew. 130, faks 0-22 729 66 34 wew. 130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego typu minibus.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa samochodu osobowego typu minibus.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kcer.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 99.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 11:00, miejsce: 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 99, pokój nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.11.2008, 15:23
Dokument oglądany razy: 727
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 14.11.2008, 15:23
Termin: 24.11.2008, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl