mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Konkursy

Konkurs: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Dyrektor [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.05.2016, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2016, 15:00 [minął]
Organizator: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168.);
 10. nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy.

Dodatkowe wymagania

Znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją pracy na stanowisku dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego stażu pracy;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego doświadczenia związanego z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną i nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168.);
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.)

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie”, w terminie do 27 maja 2016 r. na adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( sekretariat p. 352), ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

W związku z wydaniem Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, przedłużeniu ulega termin składania ofert na konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie do dnia 30 maja 2016 r., na adres: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sekretariat p. 352), ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.


Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.


Podstawa Prawna:
- art. 36a ust. 1a i 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. poz. 1356).

Opublikowano dnia: 09.05.2016 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Rozstrzygniętybip.gov.pl